O nás

Jsme Mateřská škola podporující zdraví

 

 • Zdravá mateřská škola je inovativní program, který podporuje zdravý životní styl. Evropská síť škol hlásících se k programu Škola podporující zdraví začala vznikat od roku 1990.
 • Filozofie podpory zdraví vychází z vědeckých poznatků o tom, že zdraví každého jednotlivce je výsledkem vzájemného ovlivňování všech stránek jeho osobnosti a jeho vztahů k okolnímu světu. Bez uvědomování nezbytného vnitřního i vnějšího souladu není možné uchovat zdraví individuální, ani zdraví světa. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci. Zdraví je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální.

Cíle programu ŠPZ

 • Rozvíjet životní kompetence každého dítěte tak, aby se choval odpovědně a s úctou ke svému zdraví a zdraví druhých. Životní styl a chování, které zdraví podporuje, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte. Nejsnáze se vytvářejí přímou zkušeností dítěte, tzn. tím, že dítě kolem sebe vidí příklady zdravého chování a také tím, že žije ve zdravě utvářeném životním prostředí.
 • Respektovat přirozené životní potřeby jednotlivce považujeme za nejdůležitější postoj, který škola podporující zdraví kultivuje jak u žáků, tak učitelů a rodičů. Tento postoj je pro ni klíčem k uskutečňování obecnějšího postoje – úcty k člověku, lidským společenstvím a přírodě na naší planetě.
 • Rozvíjet komunikaci a spolupráci považujeme za proces osvojování stěžejních dovedností, jejichž prostřednictvím škola podporující zdraví dokáže uspokojovat potřeby jednotlivce v kontextu společnosti a světa a současně žáky efektivněji vzdělávat. Škola podporující zdraví se touto praxí sama stává modelem komunikace a spolupráce.

Zásady mateřské školy podporující zdraví

 • Učitelka podporující zdraví
 • třídy rozdělené na předškolní a mladší školní věk
 • Rytmický řád života a dne
 • Tělesná pohoda a volný pohyb
 • Zdravá výživa
 • Spontánní hra
 • Podnětné věcné prostředí
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Participativní a týmové řízení
 • Partnerské vztahy s rodiči
 • Spolupráce mateřské školy se základní školou
 • Začlenění mateřské školy do života obce

 

PŘEHRADA

 

 CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

   Cílem naší MŠ je připravit takové prostředí, ve kterém se jak děti a rodiče, tak i všichni pracovníci budou cítit co nejlépe. Naší prioritou je  rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a učit je vnímat dnešní svět ve všech jeho souvislostech.

   Chceme je vést k ohleduplnosti nejen k lidem, ale i k prostředí, kde žijí. Veškeré dění v MŠ má jediný cíl: zkvalitnění výchovného a vzdělávacího procesu. Je zde poskytnutý dostatečný prostor pro vyjádření všem dětem bez výjimky, zároveň však škola umožňuje rozvoj nadání talentovaným dětem. V naší škole respektujeme individualitu každého dítěte.

Kde sídlíme

   Mateřská škola „Nad přehradou“ se nachází v rodinné vile, v klidné části Liberce, blízko středu města. Součástí objektu je velká členitá zahrada, sloužící nejen k celoročním pohybovým aktivitám, ale i k pořádání akcí pro děti a rodiče. Z prostoru zahrady je přímý přístup k liberecké přehradě a do lesa.  Nejen pro tyto výhody je mateřská škola zaměřená na ekologickou výchovu a zdraví dětí

Jak s dětmi pracujeme

   Řídíme se podle zpracovaného ŠVP, který je rozdělený do jednotlivých tematických celků a  neustále otevřený novým a svěžím nápadům. Snažíme se a i nadále chceme vytvářet otevřené, přátelské, kulturní prostředí pro vzdělávání dětí, avšak s důrazem na stanovená pravidla MŠ s vytyčenými hranicemi.